Bron: weerslag.nl


S.V. Kilder doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat om die reden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegeven zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn in dit privacy beleid beschreven.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Om uw nadrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De benodigde maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij benodigd voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op deze rechten willen wijzen en uw rechten respecteren.
S.V. Kilder is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierover vragen heeft, kunt u met Koen Seegers contact opnemen.
tolk